Privacy Policy klanten

In deze privacy policy worden de volgende termen, ook welke in meervoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt:

Platform: de mobiele applicatie van Miles B.V., genaamd ‘Miles-klanten”, alsook de website miles.delivery.

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Gebruiker/klant: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft en van het platform gebruik maakt.

Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Miles B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van het platform. Miles B.V. acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Miles B.V. zal de persoonsgegevens van gebruikers verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder begrepen de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Miles B.V. past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. Miles B.V. raadt gebruikers dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat zij steeds volledig op de hoogte zijn van de verwerking van persoonsgegevens door Miles B.V. en het beschermen van hun eigen privacy.

Welke persoonsgegevens worden door Miles B.V. voor welke doeleinden verwerkt?

Miles B.V. verwerkt persoonsgegevens die door de gebruiker aan Miles B.V zijn verstrekt bij zijn registratie op het platform. Het betreft hier onder meer de (bedrijfs)naam, het (vestigings)adres, e-mailadres en de woon- of vestigingsplaats van de gebruiker.

Voorts verwerkt Miles B.V. persoonsgegevens die door de gebruiker na zijn registratie op het platform, middels het platform zijn verstrekt. Het betreft hier onder meer gegevens met betrekking tot door de gebruiker aangemelde zendingen, zoals adresgegevens, de aard van de zending en betaalgegevens.

Het platform is bestemd om Miles B.V. opdrachten tot goederenvervoer te verstrekken, welke opdrachten door derden (hierna: “koeriers”) worden uitgevoerd. De persoonsgegevens die de gebruiker bij zijn registratie opgeeft, worden door Miles B.V. verwerkt om de gebruiker de voor hem bestemde functionaliteiten van het platform te kunnen bieden en om de gebruiker te kunnen identificeren, teneinde, indien de gebruiker, alsdan klant, zendingen middels het platform aanmeldt, een koerier opdracht kan worden gegeven om de zending voor de klant uit te voeren. De persoonsgegevens van de gebruiker worden door de gebruiker dan ook verstrekt en door Miles B.V. verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de zogenoemde gebruiksovereenkomst tussen de gebruiker en Miles B.V., om de door de klant aangemelde zendingen te kunnen faciliteren en om de door de klant voor de aangemelde zendingen verschuldigde betalingen te kunnen afwikkelen. Zonder vorenvermelde persoonsgegevens is het voor de gebruiker niet mogelijk om van alle voor hem bestemde functionaliteiten van het platform gebruik te kunnen maken, waaronder mede begrepen de functionaliteit om opdrachten tot goederenvervoer te verstrekken.

Middels de applicatie kan de hoofdgebruiker andere personen binnen zijn eventuele onderneming aanmelden als gebruiker. De in deze privacy policy beschreven wijze van verwerking van persoonsgegevens, is in dat geval ook van toepassing op de persoonsgegevens van deze andere gebruikers.

Persoonsgegevens van de gebruiker worden gedeeld met derden voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst tussen Miles B.V. en de gebruiker enerzijds en de zogenoemde vervoersovereenkomsten tussen de klant en koeriers anderzijds. In verband met de aanmelding van een zending door de klant, alsook de acceptatie en uitvoering van de betreffende zending door een koerier, ontvangt de klant verschillende e-mailberichten en/of notificaties middels het platform, zodat de klant op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de zending. De voor de klant aangewezen koerier ontvangt tevens alle voor de uitvoering van de zending noodzakelijke gegevens, waaronder tevens persoonsgegevens die door de klant zijn verstrekt. Het betreft hier onder meer het ophaal- en afleveradres van de zending, de naam van de klant en eventueel de contactgegevens van de klant teneinde het voor de koerier mogelijk te maken om de zending persoonlijk te kunnen overhandigen. In het kader van de gebruiksovereenkomst tussen de gebruiker en Miles B.V. is het voorts noodzakelijk dat persoonsgegevens automatisch worden verstrekt aan de hostingprovider van Miles B.V.

Miles B.V. zal de op het platform geregistreerde gebruikers nieuwbrieven of informatie in andere vorm aangaande de dienstverlening van Miles B.V. of aanbiedingen van haar eventuele partners mogen toezenden. Voor zover deze berichten niet in overwegende mate betrekking hebben op de gebruiksovereenkomst tussen de gebruiker en Miles B.V., zoals in geval van informatie met betrekking tot partners van Miles B.V., zal de gebruiker zich daarvoor uitdrukkelijk bij de registratie op het platform of anderszins dienen aan te melden. De gebruiker kan zich voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangewezen wijze. Voor berichten die noodzakelijk zijn om deugdelijk uitvoering te kunnen geven aan de door de klant aangemelde zendingen en de gebruiksovereenkomst tussen de gebruiker en Miles B.V., kan de gebruiker zich echter niet afmelden.

Voorts kan Miles B.V., onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van de gebruiker verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de gebruiker of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Miles B.V. of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de gebruiker die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Miles B.V. of derden.

Google Analytics

Miles B.V. verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van het platform door gebruikers. In dat kader maakt Miles B.V. gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers het platform gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het platformgebruik van de gebruiker te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Miles B.V. zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers te verzamelen. Noch Miles B.V., noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de gebruiker.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft het recht om Miles B.V. te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van zijn persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft de gebruiker het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van de gebruiker, heeft hij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval de gebruiker in een ander land dan Nederland is gevestigd, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Miles B.V. slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is, behoudens voor zover Miles B.V. deze gegevens langer dient te behouden om aan een wettelijke of contractuele verplichting te voldoen.

Miles B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzicht in persoonsgegevens

De gebruiker kan per e-mail of telefonisch contact opnemen met Miles B.V. voor het inzien van zijn persoonsgegevens. Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de gebruiker Miles B.V. verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Miles B.V., kan de gebruiker contact opnemen met Miles B.V. Miles B.V. helpt de gebruiker graag indien hij vragen of klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Miles B.V. of indien hij de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

Miles B.V.

Veilingstraat 10

7545LZ Enschede

E-mailadres: info@miles.delivery

Telefoon: (+31)(0)88-4341234