Privacy Policy koeriers

In deze privacy policy worden de volgende termen, ook welke in meervoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt:

Applicatie: de mobiele applicatie van Miles B.V., genaamd ‘Miles-koeriers”, bestemd voor gebruik door aan Miles B.V. verbonden koeriers(bedrijven).
Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Gebruiker/koerier: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft en van de applicatie gebruik maakt.


Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.


Miles B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van de applicatie. Miles B.V. acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Miles B.V. zal de persoonsgegevens van gebruikers verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder begrepen de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Miles B.V. past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. Miles B.V. raadt gebruikers dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat zij steeds volledig op de hoogte zijn van de verwerking van persoonsgegevens door Miles B.V. en het beschermen van hun eigen privacy.

Welke persoonsgegevens worden door Miles B.V. voor welke doeleinden verwerkt?

Miles B.V. verwerkt persoonsgegevens die door gebruikers aan Miles B.V zijn verstrekt bij hun registratie op de applicatie. Het betreft hier onder meer de (bedrijfs)naam, het (vestigings)adres en de woon- of vestigingsplaats van gebruikers, alsook hun KvK-nummer indien gebruikers handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Voorts verwerkt Miles B.V. persoonsgegevens die door of namens gebruikers na registratie op de applicatie, middels de applicatie zijn verstrekt. Het betreft hier onder meer een opgave van het door koeriers gebruikte vervoermiddel en hun mobiele telefoonnummer.

De applicatie is bestemd om koeriers opdrachten van derden (hierna: “opdrachtgevers”) te verstrekken betreffende goederenvervoer. Middels de applicatie kan de koerier aan hem voorgestelde vervoersopdrachten accepteren of weigeren. De persoonsgegevens als hiervoor bedoeld worden door de gebruiker dan ook verstrekt en door Miles B.V. verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen de gebruiker en Miles B.V. Zonder vorenvermelde persoonsgegevens is het voor de gebruiker niet mogelijk om van alle voor hem bestemde functionaliteiten van de applicatie gebruik te kunnen maken.

In het kader van de overeenkomst tussen de gebruiker en Miles B.V. wordt gebruik gemaakt van een gps-trackingsysteem. Met dit systeem wordt het mogelijk gemaakt om een vervoersopdracht aan te bieden aan de meest geschikte koerier, hetgeen afhankelijk is van de locatie waar verschillende bij Miles B.V. aangesloten koeriers zich bevinden op het moment dat een vervoersopdracht door een opdrachtgever wordt verstrekt. Koeriers zijn in staat de gps-functie op hun mobiele telefoon uit te schakelen, zodat hun locatie niet wordt gedeeld met Miles B.V. In dat geval is het evenwel niet mogelijk om de betreffende koerier een vervoersopdracht aan te bieden. De locatie waar een koerier zich op een bepaald moment bevindt, is voor Miles B.V. mogelijk inzichtelijk, maar is niet raadpleegbaar voor de betreffende opdrachtgever. Op basis van de gps-trackinginformatie kan de betreffende opdrachtgever wel per e-mail geïnformeerd worden over de aanstaande aankomst van de koerier, zowel op de plaats van inontvangstname van de zending als de plaats van aflevering daarvan.

Persoonsgegevens van de gebruiker worden gedeeld met derden voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Miles B.V. en de gebruiker enerzijds en de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Miles B.V. anderzijds. Indien de koerier een vervoersopdracht middels de applicatie accepteert, ontvangt de betreffende opdrachtgever een e-mailbericht waarin onder meer de naam van de gebruiker wordt vermeld. In het kader van de overeenkomst tussen de gebruiker en Miles B.V. is het voorts noodzakelijk dat persoonsgegevens automatisch worden verstrekt aan de hostingprovider van Miles B.V.

Miles B.V. zal de op de applicatie geregistreerde gebruikers nieuwbrieven of informatie in andere vorm aangaande de dienstverlening van Miles B.V. of aanbiedingen van haar eventuele partners mogen toezenden. Voor zover deze berichten niet in overwegende mate betrekking hebben op de overeenkomst tussen de gebruiker en Miles B.V., zoals in geval van informatie met betrekking tot partners van Miles B.V., zal de gebruiker zich daarvoor uitdrukkelijk bij de registratie op de applicatie of anderszins dienen aan te melden. De gebruiker kan zich voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangewezen wijze. Voor berichten die noodzakelijk zijn om deugdelijk uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen de gebruiker en Miles B.V., kan de gebruiker zich echter niet afmelden.

Middels de applicatie kan de gebruiker andere personen binnen zijn eventuele onderneming aanmelden als koerier. Persoonsgegevens van de koerier zijn in dat geval ook inzichtelijk voor personen die binnen die onderneming van de applicatie gebruik maken.

Voorts kan Miles B.V., onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van de gebruiker verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de gebruiker of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Miles B.V. of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de gebruiker die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Miles B.V. of derden.

Google Analytics

Miles B.V. verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de applicatie door gebruikers. In dat kader maakt Miles B.V. gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de applicatie gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het applicatiegebruik van de gebruiker te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Miles B.V. zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers te verzamelen. Noch Miles B.V., noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de gebruiker.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft het recht om Miles B.V. te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van zijn persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft de gebruiker het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van de gebruiker, heeft hij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval de gebruiker in een ander land dan Nederland is gevestigd, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Miles B.V. slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Indien de gebruiker zijn registratie op de applicatie ongedaan maakt, zal Miles B.V. de persoonsgegevens van de gebruiker zo spoedig de status non actief geven (ipv mogelijk verwijderen), behoudens voor zover Miles B.V. deze gegevens dient te behouden om aan een wettelijke of contractuele verplichting te voldoen.

Miles B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzicht in persoonsgegevens

De gebruiker kan per e-mail of telefonisch contact opnemen met Miles B.V. voor het inzien van zijn persoonsgegevens. Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de gebruiker Miles B.V. verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Miles B.V., kan de gebruiker contact opnemen met Miles B.V. Miles B.V. helpt de gebruiker graag indien hij vragen of klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Miles B.V. of indien hij de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

Miles B.V.

Veilingstraat 10

7545LZ Enschede

E-mailadres: info@miles.delivery

Telefoon: (+31)(0)88-4341234