Algemene voorwaarden koeriers - Miles

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1.      Miles B.V: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Veilingstraat 10, 7545LZ te Enschede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66771390.

2.      Koerier: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Miles B.V. een gebruiksovereenkomst als bedoeld in lid 6 heeft gesloten of beoogt te sluiten, op basis waarvan de koerier eventueel vervoersovereenkomsten aangaat met klanten als bedoeld in lid 5. Met ‘koerier’ wordt uitsluitend de contractuele wederpartij van Miles B.V. in het kader van de gebruiksovereenkomst bedoeld, alsook de contractuele wederpartij van klanten waarmee vervoersovereenkomsten zijn gesloten.

3.      Partijen: Miles B.V. en de koerier gezamenlijk.

4.      Chauffeur: iedere natuurlijke persoon die feitelijk uitvoering aan een zending als bedoeld in lid 9 geeft, al dan niet tevens koerier in de zin van lid 2.

5.      Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Miles B.V. opdracht verstrekt tot het vervoeren van een zending, voor de uitvoering waarvan mogelijk de koerier of een door hem beschikbaar gestelde chauffeur wordt aangewezen en die, indien een vervoersovereenkomst tot stand komt, de contractuele wederpartij is van de koerier.

6.      Gebruiksovereenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Miles B.V. zich jegens de koerier voor onbepaalde tijd heeft verbonden tot ingebruikgeving van de hem geboden functionaliteiten van de applicatie als bedoeld in lid 10.

7.      Vervoersovereenkomst: iedere op basis de gebruiksovereenkomst middels de applicatie, en aldus door tussenkomst van Miles B.V., tot stand gekomen overeenkomst tussen de koerier en een klant, waarmee de koerier zich jegens die klant heeft verbonden tot het vervoeren van goederen.

8.      Overeenkomst: zowel de overeenkomst als bedoeld in lid 6, als de overeenkomst als bedoeld in lid 7, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet voortvloeit dat deze slechts betrekking hebben op een der beide soorten overeenkomsten.

9.      Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat door of namens de koerier gelijktijdig wordt vervoerd en bestemd is voor één ontvanger.

10.  Applicatie: de mobiele applicatie genaamd ‘Miles Koeriers’, waarvan de koerier in het kader van de gebruiksovereenkomst gebruik kan maken.

11.  CMR-verdrag: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956).

12.  Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Miles B.V. gericht aan de koerier, alsmede iedere gebruiks- en vervoersovereenkomst. In geval een vervoersovereenkomst betrekking heeft op internationaal vervoer van goederen over de weg, is naast deze algemene voorwaarden, het CMR-verdrag van toepassing. Indien en voor zover bij internationaal vervoer het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van het bepaalde in het CMR-verdrag, prevaleert het bepaalde in het CMR-verdrag. Voorts zijn, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet wordt afgeweken, de Algemene Vervoerscondities 2002 van toepassing op vervoer van zaken over de weg.

2.      De eventuele algemene voorwaarden van de koerier, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de gebruiks- en vervoersovereenkomsten van toepassing.

3.      Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.      Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of een overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER MILES B.V. EN DE APPLICATIE

1.      Miles B.V. exploiteert een platform (de applicatie) waarop koeriers zich kunnen registreren, waarna zij na goedkeuring van de registratie door Miles B.V., zich beschikbaar kunnen stellen voor het aangaan van vervoersovereenkomsten met derden (klanten). Bij vervoersovereenkomsten die op basis van de gebruiksovereenkomst worden gesloten, is Miles B.V. dan ook geen partij. Miles B.V. sluit met klanten een expeditie-overeenkomst als bedoeld in artikel 8:60 van het Burgerlijk Wetboek, oftewel “een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen, waarbij de ene partij (Miles B.V.) zich jegens haar wederpartij (de klant) verbindt tot het te haren behoeve met een vervoerder (de koerier) sluiten van een of meer overeenkomsten van vervoer van door of namens de klant ter beschikking te stellen zaken”.

2.      Elk aanbod van Miles B.V. tot het sluiten van een gebruiksovereenkomst is vrijblijvend. Miles B.V. is dan ook nimmer verplicht een gebruiksovereenkomst met de koerier aan te gaan.

3.      De koerier dient alle bij de registratie op de applicatie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. De koerier staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem bij de registratie opgegeven gegevens. Miles B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de koerier verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4.      Miles B.V. controleert na ontvangst van de registratie van de koerier, de door de koerier verstrekte gegevens, onverminderd het bepaalde in het vorige lid; Miles B.V. kan en is niet gehouden alle door de koerier verstrekte gegevens op juistheid en volledigheid te controleren. Indien Miles B.V. de registratie van de koerier goedkeurt, zal zij de registratie per e-mail aan de koerier bevestigen, welk moment geldt als totstandkoming van de gebruiksovereenkomst. Miles B.V. is ingevolge lid 2 evenwel nimmer verplicht een gebruiksovereenkomst met de koerier aan te gaan.

5.      De koerier kan, op de daartoe op de applicatie voorgeschreven wijze, andere/meerdere chauffeurs aanmelden voor de feitelijke uitvoering van (potentiële) vervoersovereenkomsten, onverminderd de aansprakelijkheid van de koerier voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de gebruiksovereenkomst jegens Miles B.V., en vervoersovereenkomsten met klanten. De koerier staat er jegens Miles B.V. en de klanten voor in dat de door de koerier aangewezen chauffeurs hun uit de gebruiksovereenkomst c.q. vervoersovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen nakomen, welke verplichtingen onder meer voortvloeien uit de onderhavige algemene voorwaarden. De koerier is contractuele wederpartij van Miles B.V., respectievelijk klanten, en is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van vorenbedoelde verplichtingen, ook indien het gebruik van de applicatie, respectievelijk de feitelijke uitvoering van vervoersovereenkomsten aan al dan niet aan de koerier ondergeschikte chauffeurs wordt overgelaten.

6.      In gevolge het bepaalde in het vorige lid, worden alle handelingen, waaronder die van door de koerier aangewezen chauffeurs, die op basis van de gebruiksovereenkomst op de applicatie worden verricht, de koerier toegerekend. De koerier dient Miles B.V. onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel onbevoegd gebruik van de aan hem toegekende inloggegevens voor toegang tot de applicatie, waarvan de koerier op de hoogte raakt. De koerier wordt aanbevolen het wachtwoord/de wachtwoorden voor toegang tot het platform regelmatig te wijzigen om het risico van toegang daartoe door onbevoegde derden te beperken.

7.      De koerier staat ervoor in dat alle gegevens die op enige wijze tijdens de duur van de gebruiksovereenkomst door of vanwege hem middels het platform aan Miles B.V. worden verstrekt, juist en volledig zijn, waaronder mede begrepen een opgave van het beschikbare voertuig of de beschikbare voertuigen, eventueel de naam van de chauffeur(s) die voor de feitelijke uitvoering van (potentiële) vervoersovereenkomsten zal/zullen zorgdragen en het mobiele telefoonnummer c.q. de mobiele telefoonnummers die aan het beschikbare voertuig of de beschikbare voertuigen zijn verbonden.

8.      Zendingen door klanten aan Miles B.V. aangeboden, worden door Miles B.V. voorgesteld aan de chauffeur die naar oordeel van Miles B.V. het meest geschikt is voor de uitvoering van de zending. Zulks is onder meer, doch niet uitsluitend, afhankelijk van de urgentie waarmee de zending moet worden uitgevoerd, het afhaal- en bestemmingsadres, de aard van de zending, de beschikbaarheid van chauffeurs, de aan- of afwezigheid van eventueel te maken combinatieritten en het door de klant gewenste tijdstip waarop de zending dient te worden uitgevoerd. Koeriers en chauffeurs maken op basis van slechts de gebruiksovereenkomst geen aanspraak op de uitvoering van (een bepaald aantal) vervoersovereenkomsten.

9.      Aan chauffeurs voorgestelde zendingen zijn voor de chauffeur vrijblijvend. De chauffeur kan te allen tijde zijn beschikbaarheid voor de uitvoering van vervoersovereenkomsten aan- en uitzetten, op de daartoe op de applicatie aangewezen wijze. Uitsluitend indien de chauffeur zijn beschikbaarheid heeft aangezet, kan de chauffeur een zending voorgesteld krijgen. De chauffeur dient een voorgestelde zending zo spoedig mogelijk na ontvangt daarvan te aanvaarden of af te wijzen. De chauffeur is nimmer verplicht een zending te aanvaarden, doch indien de chauffeur de zending aanvaardt, is hij, en aldus tevens de koerier, aan de uitvoering van de vervoersovereenkomst gebonden. Miles B.V. zal zendingen evenwel uitsluitend aan individuele chauffeurs voorstellen voor aanvaarding of weigering.

Spoedzendingen

10.  Als zodanig door Miles B.V. aangeduide spoedzendingen, dienen door de chauffeur te worden afgehaald binnen 45 minuten na aanvaarding van de zending door de chauffeur, doch zal de chauffeur ernaar streven de zending binnen 30 minuten na aanvaarding af te halen.

11.  Spoedzendingen als bedoeld in het vorige lid dienen rechtstreeks, zonder tussenstop, te worden afgeleverd op het door Miles B.V. aan de chauffeur kenbaar gemaakte bestemmingsadres. Het is de chauffeur dan ook onder meer niet toegestaan om tijdens het vervoer van een spoedzending andere zendingen af te halen of af te leveren.

Geen spoedzendingen

12.  Indien geen sprake is van een spoedzending als bedoeld in de vorige twee leden, wordt middels de applicatie mededeling aan de chauffeur gedaan van het tijdsbestek waarbinnen, of het uiterste tijdstip waarop, de zending op het afhaaladres in ontvangst moet worden genomen, en bij de geadresseerde moet worden afgeleverd. De chauffeur is aan deze voorschriften gebonden.

Tarieven en betalingen

13.  In het kader van vervoersovereenkomsten aan de koerier toekomende vergoedingen zijn vermeld in de voor koeriers geldende tarievenlijst van Miles B.V. Op een zending is de tarievenlijst van toepassing die geldt op het moment van aanvaarding van de betreffende zending door de chauffeur. Miles B.V. is te allen tijde gerechtigd de tarievenlijst te wijzigen en zal van een wijziging uitdrukkelijk vóór inwerkingtreding daarvan, mededeling doen aan de koerier.

14.  Alle door Miles B.V. vermelde tarieven zijn exclusief eventuele verblijfskosten van de chauffeur in geval in het kader van een vervoersovereenkomst redelijkerwijs een overnachting door de chauffeur dient plaats te vinden, alsook exclusief vignet-, tol-, pont-, boot- en kosten van extra kilometers voortvloeiende uit een wijziging van de vervoersovereenkomst door de klant. Indien vorenbedoelde kosten, alsook anderszins onvoorzienbare en noodzakelijkerwijs te maken kosten, zich na totstandkoming van de vervoersovereenkomst openbaren, zullen deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen indien de chauffeur of koerier vóór inontvangstname van de zending instemming van Miles B.V. heeft verkregen om de zending met inbegrip van deze aanvullende kosten uit te voeren.

15.  De aan de koerier toekomende vergoedingen worden vastgesteld aan de hand van de gegevens die Miles B.V. vóór inontvangstname daarvan, omtrent de door of namens de koerier uitgevoerde zendingen bekend zijn. Indien sprake is van wacht-, laad-, of lostijd bij de inontvangstname van een zending of de aflevering daarvan, komt deze tijd uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien het totaal van deze wacht-, laad-, of lostijd bij de inontvangstname of aflevering meer dan 15 minuten overstijgt, de door Miles B.V. middels de applicatie aangeboden stopwatch voor de vaststelling daarvan is gebruikt en de chauffeur daarbij heeft aangegeven deze tijd aan de klant te willen doorberekenen.

16.  Betalingen geschieden middels overboeking, binnen 30 tot 45 dagen na factuurdatum, op het door de koerier middels de applicatie opgegeven IBAN-nummer.

17.  Klachten ten aanzien van factuurbedragen dienen binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Miles B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de koerier om ter zake alsnog te reclameren is komen te vervallen.

18.  De koerier geldt nimmer als ondergeschikte van Miles B.V. en is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn eventuele verplichting om inkomstenbelasting en premies af te dragen over zijn verdiensten voortvloeiende uit vervoersovereenkomsten die in opdracht van Miles B.V. zijn uitgevoerd. De koerier vrijwaart Miles B.V. van alle aanspraken van de fiscus ter zake.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN UITVOERING VAN VERVOERSOVEREENKOMSTEN

1.      Miles B.V. zal de chauffeur alle voor de uitvoering van de door de chauffeur aanvaarde zending relevante gegevens, middels de applicatie verstrekken bij het aanbod van Miles B.V. om de zending te aanvaarden of te weigeren.

2.      De chauffeur is gehouden om in het kader van vervoersovereenkomsten de stappen te volgen die in de applicatie worden aangegeven in verband met de inontvangstname en aflevering van de zending, waaronder mede begrepen het middels de applicatie door zowel de afzender als de geadresseerde laten tekenen voor de inontvangstname c.q. aflevering.

3.      De chauffeur zal de zending uitvoeren met voor de zending geschikt materieel.

4.      De chauffeur is gehouden de zending op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen.

5.      De chauffeur zal de zending ter bestemming afleveren in de staat waarin hij de zending heeft ontvangen.

6.      De chauffeur zal de zending, behoudens overmacht, binnen de overeengekomen termijn ter bestemming afleveren.

7.      De chauffeur zal de zending bezorgen aan de deur van het overeengekomen adres en persoonlijk overhandigen aan de geadresseerde of een persoon die kennelijk bevoegd is de geadresseerde te vertegenwoordigen. Indien dit in verband met afwezigheid van de geadresseerde niet mogelijk is, dient de chauffeur terstond contact met Miles B.V. op te nemen, waarna Miles B.V. contact opneemt met de klant om te bepalen of de zending op een eventueel door de klant opgegeven alternatief adres wordt afgeleverd, dan wel de zending wordt terugbezorgd op het afhaaladres. De extra kosten voortvloeiende uit de omstandigheid dat de zending op een alternatief adres moet worden afgeleverd, dan wel wordt terugbezorgd op het afhaaladres, komen voor vergoeding aan de koerier in aanmerking volgens de op de zending toepasselijke tarieven.

8.      Zowel de betreffende klant als Miles B.V. zijn gerechtigd een vervoersovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen indien de chauffeur enige op hem rustende verplichting uit de vervoersovereenkomst niet nakomt, tenzij de tekortkoming van de chauffeur opzegging redelijkerwijs niet rechtvaardigt. In geval van opzegging als in dit lid bedoeld, is de koerier gehouden de schade te vergoeden die de klant en/of Miles als gevolg van de tekortkoming van de chauffeur lijdt.

9.      Wijzigingen aangaande een vervoersovereenkomst die de chauffeur ontvangt van de klant, zal de chauffeur pas uitvoeren na overleg te hebben gepleegd met Miles B.V. De chauffeur is gerechtigd een wijziging van de vervoersovereenkomst niet te aanvaarden en de overeenkomst om die reden op te zeggen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. In geval van een dergelijke opzegging heeft de koerier recht op de vergoeding voor de betreffende zending, doch uitsluitend indien Miles B.V. de aan haar voor de zending toekomende betaling voor die zending heeft verhaald op de klant. Miles B.V. is niet verplicht de klant voor de bedoelde betaling aan te spreken; de koerier kan aan het bepaalde in het voorgaande van dit lid dan ook niet het recht ontlenen dat Miles B.V. zodanige vordering jegens de klant geldig maakt.

10.  Indien het vervoer van een zending van overheidswege geheel of ten dele verboden of beperkt is of zal worden, is de chauffeur gerechtigd de vervoerovereenkomst op te zeggen. Het bepaalde in lid 9, tweede zin en verder, is van overeenkomstige toepassing op de in de eerste zin van dit lid bedoelde situatie.

11.  Indien de koerier of chauffeur niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting krachtens de wet of vervoersovereenkomst, is hij gehouden Miles B.V. te vrijwaren van alle aanspraken van de klant en eventuele overige derden ter zake.

12.  Behoudens tegenbewijs leveren de gegevens die in het kader van de zending bij Miles B.V. digitaal zijn vastgelegd, bewijs van de voorwaarden van de vervoersovereenkomst, de partijen bij die overeenkomst, de inontvangstname van de zending, de verpakking daarvan in uiterlijk goede staat, het gewicht en de aantallen daarvan. Indien en voor zover de chauffeur geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van de vorenbedoelde gegevens te controleren, leveren de bij Miles B.V. vastgelegde gegevens geen bewijs van die vermeldingen.

13.  Indien de chauffeur de vervoersovereenkomst tussentijds annuleert, is de koerier verplicht de schade die de klant en/of Miles B.V. lijden, te vergoeden.

Niet-nakoming door de koerier

14.  Indien de koerier de zending niet in ontvangst heeft genomen of heeft doen nemen, kan Miles B.V., al dan niet op initiatief van de klant, de vervoersovereenkomst opzeggen. Miles B.V. kan, doch is niet verplicht, de koerier, alvorens tot opzegging over te gaan, een uiterste termijn stellen waarbinnen de koerier de zending alsnog in ontvangst neemt of doet nemen.

15.  Na opzegging als bedoeld in het vorige lid, is de koerier, tenzij sprake is van overmacht, verplicht de schade te vergoeden die de klant door de opzegging heeft geleden. Deze schadevergoeding bedraagt ten hoogste tweemaal de voor de klant geldende prijs van de zending waarop de opzegging betrekking heeft, met dien verstande dat Miles B.V. voor het gedeelte van de vervoersovereenkomst dat is opgezegd, geen vergoeding aan de koerier is verschuldigd.

Contact met Miles B.V.

16.  Indien in verband met de uitvoering van vervoersovereenkomst direct contact met Miles B.V. noodzakelijk is, dient telefonisch contact met Miles te worden opgenomen (+31 (0)88 434 1234).

ARTIKEL 5. | BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

1.      Een inbreuk door of namens de koerier op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of een toepasselijk wettelijk voorschrift, kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van de gebruiksovereenkomst. Voorts geldt dat indien door of namens de koerier is gehandeld in strijd met de letter of de geest van deze algemene voorwaarden, dan wel een juridisch risico of een risico van enige andere aard voor Miles B.V. optreedt als gevolg van het gebruik van de applicatie door of namens de koerier, dat Miles B.V. de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen.

2.      Miles B.V. is gerechtigd om de exploitatie van de applicatie om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving en op welk moment dan ook te beëindigen, zonder jegens de koerier verdergaand aansprakelijk te zijn dan vergoeding van de eventuele betalingen die Miles B.V. verschuldigd is in het kader van vervoersovereenkomsten die vóór beëindiging van de exploitatie van het platform reeds zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KOERIER

1.      Indien de door of namens de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin de zending is ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor deze was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht aan de klant de schade aan de zending zelve te vergoeden tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per zending.

2.      Indien de door of namens de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin de zending is ontvangen, ten gevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor deze was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:

·         voor de schade aan de zending zelve tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per zending;

·         voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de door de klant voor de zending aan Miles B.V. verschuldigde prijs. Tevens maakt de koerier jegens Miles B.V. geen aanspraak op vergoeding uit de betreffende vervoersovereenkomst. Eventueel ter zake reeds uitgekeerde vergoedingen, dienen onverschuldigd te worden gerestitueerd.

3.      Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn, maakt de koerier, behoudens overmacht, geen aanspraak op vergoeding voor die zending jegens Miles B.V. Indien de klant en/of geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de door de klant voor de zending aan Miles B.V. verschuldigde prijs. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per zending. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de klant en/of geadresseerde.

4.      Een beroep op overmacht komt de koerier niet toe bij:

·         lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de chauffeur;

·         de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de chauffeur zich bedient;

·         voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

5.      Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van de koerier mocht bestaan, zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan wat de koerier in geval van totaal verlies der betrokken zaken verschuldigd zou zijn. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules uit deze algemene voorwaarden ten gunste van de koerier vermeld, garanderen de koerier evenwel niet dat zijn aansprakelijkheid jegens klanten mogelijk verder rijkt. De koerier is dan ook zelf verantwoordelijk voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering ter dekking van alle risico’s die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit vervoersovereenkomsten. De bedoelde clausules in deze algemene voorwaarden bedingt Miles B.V. tevens jegens haar klanten, waarop de koerier jegens klanten dan ook een beroep kan doen, doch treedt Miles B.V. in het kader van vervoersovereenkomsten slechts op als expediteur. In geval van een schadeaanspraak van de klant op de koerier, zal Miles B.V. de klant in kennis stellen van de contactgegevens van de koerier en de overigens relevante gegevens aangaande de vervoersovereenkomst, om de schadeaanspraak verder af te handelen. Bij die afhandeling kan Miles B.V. verder niet worden betrokken. De koerier vrijwaart Miles B.V. van alle aanspraken van klanten en eventuele overige derden voor schade die aan de koerier kan worden toegerekend, waaronder aldus mede begrepen schade die aan de door de koerier aangewezen chauffeurs kan worden toegerekend. Indien Miles B.V. uit dien hoofde door een klant of overige derden mocht worden aangesproken, dan is de koerier gehouden Miles B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de koerier in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Miles B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Miles B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koerier.

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID IN HET KADER VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

1.      Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Miles B.V., is elke aansprakelijkheid van Miles B.V., voor zowel directe als indirecte schade geleden in verband met het gebruik van de applicatie door of namens de koerier, uitgesloten. In het bijzonder is Miles B.V. niet aansprakelijk voor schade zoals concreet voorzien in het overige van deze algemene voorwaarden en met name de volgende leden van dit artikel.

2.      Miles B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op de applicatie.

3.      Miles B.V. is te allen tijde gerechtigd de applicatie op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voor de koerier voortvloeit.

4.      Miles B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de koerier of klanten verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

5.      Miles B.V. spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicatie te optimaliseren. Echter kan Miles B.V. niet garanderen dat de voorzieningen van de applicatie onbeperkt beschikbaar zijn en steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Miles B.V. ter zake is uitgesloten.

6.      Miles B.V. is te allen tijde bevoegd de applicatie of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht ten aanzien van onderhoud, upgrades, noodreparaties, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van de applicatie of servers van Miles B.V. dan wel derden waarvan Miles B.V. gebruik maakt. Alle aansprakelijkheid van Miles B.V. als gevolg van tijdelijke ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van de applicatie is uitgesloten.

7.      Miles B.V. is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de applicatie of servers van Miles B.V. dan wel derden schade aanrichten aan de hard- of software van de koerier.

8.      Indien de applicatie verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of koppelingen naar de websites of toepassingen van derden, is Miles B.V. nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of toepassingen.

9.      Miles B.V. spant zich naar alle redelijkheid in de applicatie en de overige systemen van Miles B.V. te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Miles B.V. is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, echter nimmer aansprakelijk voor schending van privacy- of eigendomsrechten van de koerier of chauffeurs door derden.

10.  De koerier is jegens Miles B.V. aansprakelijk voor alle aan hem toerekenbare schade als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het middels de systemen van Miles B.V. verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de applicatie of onderdelen daarvan beïnvloeden. De koerier is voorts aansprakelijk voor alle kosten die Miles B.V. als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat zij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan.

ARTIKEL 8. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de applicatie, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten, behoren toe aan Miles B.V. dan wel de licentiegevers van Miles B.V. Het is de koerier verboden dit materiaal te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of op enige andere wijze te (doen) gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de applicatie.

ARTIKEL 9. | GEHEIMHOUDING EN BOETECLAUSULE

1.      Het is de koerier, voor zover niet dwingend anders voortvloeit uit de gebruiksovereenkomst en vervoersovereenkomsten, verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miles B.V., zowel gedurende als na beëindiging van de gebruiksovereenkomst, op welke wijze dan ook aan derden informatie te verschaffen over de bedrijfsvoering, interne organisatie, klanten en overige interne en externe contacten van Miles B.V. Dit geldt voorts ten aanzien van alle andere zaken waarvan de koerier het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.

2.      Het is de koerier en chauffeurs tijdens de looptijd van de gebruiksovereenkomst, alsmede tot 12 maanden na beëindiging daarvan, niet toegestaan om hun vervoersdiensten aan te bieden aan klanten van Miles B.V. Zulks geldt ten aanzien van alle klanten die vóór of ten tijde van de gebruiksovereenkomst met de koerier, aan Miles B.V. zijn verbonden of verbonden zijn geweest.

3.      Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 of 2, verbeurt de inbreukmakende partij aan Miles B.V. een direct opeisbare boete ter grootte van € 5.000,00 voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit dat de overtreding plaatsvindt, maar laat onverlet het recht van Miles B.V. nakoming en volledige schadevergoeding te vorderen. Vorenbedoelde boete is rechtstreeks verschuldigd aan Miles B.V. en strekt haar tot voordeel.

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN

1.      Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voorvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.      Miles B.V. is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing met inachtneming van een termijn van een maand na bekendmaking daarvan aan de koerier. Indien de koerier de gewijzigde algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient hij het gebruik van de applicatie te staken.

3.      In geval tussen partijen een gerechtelijk geschil mocht ontstaan, zullen partijen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

4.      Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Miles B.V. aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.