Algemene voorwaarden klanten - Miles

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1.      Miles B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Veilingstraat 10, 7545LZ te Enschede, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66771390.

2.      Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Miles B.V. een gebruiksovereenkomst als bedoeld in lid 4 heeft gesloten of beoogt te sluiten, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van die gebruiksovereenkomst, door tussenkomst van Miles B.V., een vervoersovereenkomst als bedoeld in lid 5 met een koerier heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.      Partijen: Miles B.V. en de klant gezamenlijk.

4.      Gebruiksovereenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Miles B.V. zich jegens de klant voor onbepaalde tijd heeft verbonden tot ingebruikgeving van de hem geboden functionaliteiten van het platform als bedoeld in lid 10.

5.      Vervoersovereenkomst: iedere op basis de gebruiksovereenkomst middels het platform, en aldus door tussenkomst van Miles B.V., tot stand gekomen overeenkomst tussen de klant en een koerier, waarmee die koerier zich jegens de klant heeft verbonden tot het vervoeren van goederen.

6.      Overeenkomst: zowel de overeenkomst als bedoeld in lid 4 als de overeenkomst als bedoeld in lid 5, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet voortvloeit dat deze slechts betrekking hebben op een der beide soorten overeenkomsten.

7.      Koerier: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van een vervoersovereenkomst de contractuele wederpartij van de klant is.

8.      Chauffeur: iedere natuurlijke persoon die feitelijk uitvoering aan een zending als bedoeld in lid 9 geeft, al dan niet tevens koerier in de zin van lid 7.

9.      Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat door of namens de klant gelijktijdig wordt vervoerd en bestemd is voor één ontvanger.

10.  Platform: de mobiele applicatie ‘Miles-klanten’, alsook de website miles.delivery waarvan de klant in het kader van de gebruiksovereenkomst gebruik kan maken.

11.  CMR-verdrag: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956).

12.  Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Miles B.V. gericht aan de klant, en iedere gebruiks- en vervoersovereenkomst. In geval een vervoersovereenkomst betrekking heeft op internationaal vervoer van goederen over de weg, is naast deze algemene voorwaarden, het CMR-verdrag van toepassing. Indien en voor zover bij internationaal vervoer het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van het bepaalde in het CMR-verdrag, prevaleert het bepaalde in het CMR-verdrag. Voorts zijn, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet wordt afgeweken, de Algemene Vervoerscondities 2002 van toepassing op vervoer van zaken over de weg.

2.      De eventuele algemene voorwaarden van de klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de gebruiks- en vervoersovereenkomsten van toepassing.

3.      Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.      Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of een overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER MILES B.V. EN HET PLATFORM

1.      Miles B.V. exploiteert een platform waarop klanten zich kunnen registreren, waarna zij na goedkeuring van de registratie, zendingen kunnen aanmelden. Deze zendingen worden uitgevoerd door of namens derde partijen (koeriers). Bij vervoersovereenkomsten die op basis van de gebruiksovereenkomst worden gesloten, is Miles B.V. dan ook geen partij. Miles B.V. sluit met klanten een expeditie-overeenkomst als bedoeld in artikel 8:60 van het Burgerlijk Wetboek, oftewel “een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen, waarbij de ene partij (Miles B.V.) zich jegens haar wederpartij (de klant) verbindt tot het te haren behoeve met een vervoerder (de koerier) sluiten van een of meer overeenkomsten van vervoer van door of namens de klant ter beschikking te stellen zaken”.

2.      Elk aanbod van Miles B.V. tot het sluiten van een gebruiksovereenkomst is vrijblijvend. Miles B.V. is dan ook nimmer verplicht een gebruiksovereenkomst met de klant aan te gaan.

3.      De klant dient alle bij de registratie op het platform gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem bij de registratie opgegeven gegevens. Miles B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4.      Indien Miles B.V. de registratie van de klant goedkeurt, zal zij de registratie per e-mail aan de klant bevestigen, welk moment geldt als totstandkoming van de gebruiksovereenkomst. Miles B.V. is evenwel nimmer verplicht een gebruiksovereenkomst met de klant aan te gaan.

5.      Alle handelingen die onder het profiel van de klant op het platform worden verricht, worden de geregistreerde klant toegerekend. De klant dient Miles B.V. onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel onbevoegd gebruik van zijn profiel waarvan de klant op de hoogte raakt. De klant wordt aanbevolen zijn wachtwoord voor toegang tot het platform regelmatig te wijzigen om het risico van toegang daartoe door derden te beperken.

6.      De klant staat ervoor in dat alle gegevens die op enige wijze tijdens de duur van de gebruiksovereenkomst door hem middels het platform aan Miles B.V. worden verstrekt, juist en volledig zijn.

7.      Zendingen door de klant aan Miles B.V. aangeboden, worden door Miles B.V. voorgesteld aan de chauffeur die naar oordeel van Miles B.V. het meest geschikt is voor de uitvoering van de zending. De klant maakt dan ook nimmer aanspraak op uitvoering van de vervoersovereenkomst door een bepaald koeriersbedrijf op een bepaalde chauffeur.

8.      Vervoersovereenkomsten komen tot stand onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van chauffeurs. Deze beschikbaarheid is onder meer afhankelijk van de aard van de zending, waaronder mede begrepen het spoedeisende karakter daarvan. Elk aanbod van Miles B.V. om een vervoersovereenkomst met de klant aan te gaan, is vrijblijvend. Miles B.V. is gerechtigd haar aanbod tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de klant nog te herroepen.

9.      Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, komen vervoersovereenkomsten tot stand op het moment dat de aanmelding van de zending door de klant, door Miles B.V. langs elektronische weg aan de klant is bevestigd.

10.  Het recht van ontbinding als bedoeld in Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek komt niet aan de klant toe omdat de vervoersovereenkomst voorziet in een bepaald tijdstip dan wel een bepaalde periode van uitvoering.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN HET KADER VAN VERVOERSOVEREENKOMSTEN

1.      De door Miles B.V. aan de klant verstuurde bevestiging van de vervoersovereenkomst, wordt geacht de vervoersovereenkomst juist en volledig weer te geven. De klant is gehouden Miles B.V. bij de aanmelding van de zending op het platform, alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. In het bijzonder is de klant verplicht Miles B.V. omtrent de zending, alsmede omtrent de behandeling daarvan, al die opgaven te doen waartoe hij in staat is of behoort te zijn en waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zij voor de uitvoering van de vervoersovereenkomst van belang zijn.

2.      De klant staat ervoor in dat het vervoer van de zending van overheidswege niet geheel of ten dele verboden of beperkt is of zal worden. De klant is voorts gehouden:

·         de zending op de overeengekomen plaats, tijd en wijze ter beschikking van de door Miles B.V. aangewezen chauffeur te stellen;

·         elk individueel stuk dat van de zending deel uitmaakt, duidelijk en doelmatig te adresseren;

·         de vervoersopdracht op verlangen van de chauffeur digitaal te ondertekenen;

·         ervoor zorg te dragen dat indien zulks ingevolge Arbowetgeving is vereist, de juiste hulpmiddelen en/of geschikte hulppersonen beschikbaar te stellen bij en ten behoeve van het laden en lossen van de zending.

3.      De koerier is (op initiatief van de chauffeur) gerechtigd de vervoersovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen indien de klant enige op hem rustende verplichting uit de vervoersovereenkomst niet nakomt, tenzij de tekortkoming van de klant opzegging niet rechtvaardigt. Opzegging van de vervoersovereenkomst door of namens de koerier is dan ook toegestaan indien ten tijde van de inontvangstname van de zending door de chauffeur, blijkt dat de klant een zending aanbiedt in strijd met het bepaalde in het vorige lid. In geval van opzegging als in dit lid bedoeld, is de chauffeur gerechtigd de zending te weigeren, terwijl Miles B.V. recht heeft op vergoeding van de gehele overeengekomen prijs voor de zending.

4.      Indien de klant een wijziging wenst aan te brengen in de vervoersovereenkomst, is de klant verplicht daarvan voorafgaand mededeling te doen aan Miles B.V. en is de klant gehouden de meerkosten verbonden aan de wijziging, te vergoeden. Miles B.V. behoudt zich evenwel het recht voor een wijziging van de vervoersovereenkomst niet te aanvaarden en de overeenkomst om die reden op te zeggen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. In geval van een dergelijke opzegging heeft Miles B.V. recht op volledige vergoeding van de oorspronkelijk voor de zending overeengekomen prijs.

5.      Indien de klant niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting krachtens de wet of overeenkomst, is hij gehouden Miles B.V. te vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake. Indien Miles B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Miles B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Miles B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Miles B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN DE VERVOERSOVEREENKOMST, OPZEGGING DOOR DE KLANT, PRIJZEN EN BETALINGEN

1.      Behoudens tegenbewijs leveren de gegevens die in het kader van de zending bij Miles B.V. digitaal zijn vastgelegd, bewijs van de voorwaarden van de vervoersovereenkomst, de partijen bij die overeenkomst, de inontvangstname van de zending, de verpakking daarvan in uiterlijk goede staat, het gewicht en de aantallen daarvan. Indien en voor zover de chauffeur geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van de vorenbedoelde gegevens te controleren, leveren de bij Miles B.V. vastgelegde gegevens geen bewijs van die vermeldingen.

2.      Indien de klant de vervoersovereenkomst tussentijds annuleert, blijft de klant de volledige voor zending overeengekomen prijs verschuldigd.

3.      Vervoersovereenkomsten worden uitgevoerd tegen de laatstelijk door Miles B.V. gepubliceerde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De toepasselijke tarieven zijn op het platform vermeld. Kilometerprijzen worden berekend over zowel de heen- als terugrit door de toepasselijke kilometerprijs te vermenigvuldigen met twee (2) en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met het totaal der kilometers van de enkele rit van de zending. Alle door Miles B.V. vermelde tarieven zijn exclusief eventuele verblijfskosten van de chauffeur in geval in het kader van een vervoersovereenkomst redelijkerwijs een overnachting door de chauffeur dient plaats te vinden, alsook exclusief vignet-, tol-, pont-, boot- en kosten van extra kilometers voortvloeiende uit een wijziging van de vervoersovereenkomst door de klant. Indien vorenbedoelde kosten, alsook anderszins onvoorzienbare en noodzakelijkerwijs te maken kosten zich na totstandkoming van de vervoersovereenkomst en de vaststelling van de prijs van de zending openbaren, zullen deze kosten tussen partijen vóór inontvangstname van de zending worden vastgesteld. Indien deze extra kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de ter zake werkelijk gemaakte kosten aan de klant doorberekend.

4.      Indien sprake is van wacht-, laad- of lostijd bij de inontvangstname van een zending of de aflevering daarvan, komt deze tijd voor vergoeding in aanmerking indien het totaal van deze wacht-, laad-, of lostijd bij de inontvangstname of aflevering meer dan 15 minuten overstijgt.

5.      Behoudens tegenbewijs is de administratie van Miles B.V. beslissend voor de vaststelling van de door de klant verschuldigde bedragen. Klachten ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Miles B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de klant om ter zake alsnog te reclameren is komen te vervallen.

6.      De prijs van de zending is ook verschuldigd indien de zending niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming wordt afgeleverd.

7.      Beroep door de klant op verrekening van vorderingen tot betaling van het aan Miles B.V. verschuldigde met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.

8.      Betalingen door de klant aan Miles B.V. te voldoen, dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Miles B.V. op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de klant intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In geval de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt in plaats van de hier bedoelde contractuele rente de dan geldende wettelijke rente aan de klant doorberekend.

9.      Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. | RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN CHAUFFEURS EN KOERIERS

1.      De chauffeur voert de vervoersovereenkomst, onverminderd de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen afspraken, uit naar eigen inzicht.

2.      De chauffeur zal de zending op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst nemen.

3.      De chauffeur zal de zending ter bestemming afleveren in de staat waarin hij de zending heeft ontvangen.

4.      De chauffeur zal de zending, behoudens overmacht, binnen de overeengekomen termijn ter bestemming afleveren.

5.      De chauffeur zal de zending bezorgen aan de deur van het overeengekomen adres en persoonlijk overhandigen aan de geadresseerde of een persoon die kennelijk bevoegd is de geadresseerde te vertegenwoordigen. Indien dit in verband met afwezigheid van de geadresseerde niet mogelijk is, neemt de chauffeur contact op met Miles B.V., waarna Miles B.V. contact opneemt met de klant om te bepalen of de zending op een eventueel door de klant opgegeven alternatief adres wordt afgeleverd, dan wel de zending wordt terugbezorgd op het afhaaladres. De extra kosten voortvloeiende uit de omstandigheid dat de zending op een alternatief adres moet worden afgeleverd, dan wel wordt terugbezorgd op het afhaaladres, worden aan de klant doorberekend volgens de voor de zending toepasselijke tarieven.

6.      Terugbezorging van de zending op het afhaaladres geschiedt in elk geval indien Miles B.V. de klant niet heeft kunnen bereiken voor het vaststellen van een alternatief afleveradres.

7.      Indien de zending conform het bepaalde in lid 5 wordt terugbezorgd op het afhaaladres, dient de klant opnieuw een vervoersovereenkomst tot stand te brengen om de zending alsnog via Miles B.V. te laten verzorgen.

Niet-nakoming door de koerier

6.      Indien de koerier de zending niet in ontvangst heeft genomen of heeft doen nemen, dient de klant Miles B.V. daarvan onverwijld in kennis te stellen en kan de klant de vervoersovereenkomst opzeggen. Miles B.V. kan, alvorens tot opzegging over te gaan, de koerier op verzoek van de klant een uiterste termijn stellen waarbinnen de koerier de zending alsnog in ontvangst neemt.

7.      Na opzegging als bedoeld in het vorige lid, is de koerier, tenzij sprake is van overmacht, verplicht de schade te vergoeden die de klant door de opzegging heeft geleden. Deze schadevergoeding bedraagt ten hoogste tweemaal de overeengekomen prijs van de zending waarop de opzegging betrekking heeft, met dien verstande dat de klant voor het gedeelte van de vervoersovereenkomst dat is opgezegd, geen vergoeding is verschuldigd.

Contact met Miles B.V.

8.      Indien in verband met de uitvoering van vervoersovereenkomst direct contact met Miles B.V. noodzakelijk is, dient telefonisch contact met Miles te worden opgenomen (+31 (0)88 434 1234).

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID VAN MILES B.V. EN DE KOERIER

1.      Indien de zending niet zonder vertraging ter bestemming wordt afgeleverd in de staat, waarin deze ter beschikking is gesteld, is Miles B.V. verplicht de klant onverwijld te doen weten met welke koerier de vervoersovereenkomst is gesloten. Miles B.V. is tevens verplicht de klant alle documenten ter beschikking te stellen, waarover zij beschikt of die zij redelijkerwijs kan verschaffen, voor zover deze althans kunnen dienen tot verhaal van de opgekomen schade.

2.      De klant verkrijgt jegens de koerier van het ogenblik af, waarop hij Miles B.V. duidelijk kenbaar maakt, dat hij hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen, wanneer hij zonder tussenkomst van Miles B.V. de vervoersovereenkomst zou hebben gesloten. Hij kan ter zake in rechte optreden, wanneer hij overlegt een door Miles B.V. – of in geval van diens faillissement door diens curator – af te geven verklaring, dat tussen hem en Miles B.V. ten aanzien van de zending een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.

3.      Komt Miles B.V. een verplichting als in het eerste lid bedoeld niet na, dan is zij, naast vergoeding van de schade die de klant overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding die de klant van hem had kunnen verkrijgen, wanneer Miles B.V. de vervoersovereenkomst die hij sloot, zelf had uitgevoerd, verminderd met de schadevergoeding die de klant mogelijkerwijs van de koerier verkreeg.

4.      Op de bepalingen in deze algemene voorwaarden die voorzien in aansprakelijkheid van de koerier jegens de klant, waaronder in het bijzonder begrepen de bepalingen in de volgende leden van dit artikel, kan de klant geen beroep doen jegens Miles B.V., onverminderd het bepaalde in de vorige drie leden van dit artikel. Miles B.V. treedt in het kader van vervoersovereenkomsten slechts op als expediteur. In geval van een schadeaanspraak van de klant op de koerier, zal Miles B.V. de klant in kennis stellen van de contactgegevens van de koerier en de overigens relevante gegevens aangaande de vervoersovereenkomst, om de schadeaanspraak verder af te handelen. Bij die afhandeling kan Miles B.V. verder niet worden betrokken. Op de bepalingen in deze algemene voorwaarden die voorzien in aansprakelijkheid van de koerier jegens de klant, waaronder in het bijzonder begrepen de bepalingen in de volgende leden van dit artikel, kan de koerier een beroep doen jegens de klant.

5.      Indien de door de chauffeur ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de klant de schade aan de zending zelve te vergoeden tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per zending.

6.      Indien de door de chauffeur ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, ten gevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:

·         voor de schade aan de zending zelve tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per zending;

·         voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de door de klant verschuldigde prijs voor de zending. Tevens is de ter zake die vervoersovereenkomst overeengekomen prijs niet aan Miles B.V. verschuldigd.

7.      Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn, is, behoudens overmacht, de overeengekomen prijs niet verschuldigd. Indien de klant en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen prijs van de zending. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per zending. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de klant en/of geadresseerde.

8.      Een beroep op overmacht komt de koerier niet toe bij:

·         lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de chauffeur;

·         de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de chauffeur zich bedient;

·         voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.

9.      Voor andere schade dan geregeld in de voorgaande leden van dit artikel, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade, is de koerier nimmer aansprakelijk.

10.  Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van de koerier mocht bestaan, zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan wat de koerier in geval van totaal verlies der betrokken zaken verschuldigd zou zijn.

11.  Indien de zending met aanwezigheid van zichtbare schade of verlies door de chauffeur wordt afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na inontvangstname van de zending een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van de chauffeur heeft gebracht, wordt de chauffeur geacht de zending in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.

12.  Indien de schade of het verlies ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet zichtbaar is en de geadresseerde niet binnen één week na aanneming van de zending een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Miles B.V. heeft gebracht, wordt de chauffeur eveneens geacht de zending in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.

13.  Indien de zending niet binnen de overeengekomen termijn wordt afgeleverd zonder dat de geadresseerde binnen één week na aanneming van de zending een schriftelijk voorbehoud, waarin is aangegeven dat de zending niet binnen die termijn is afgeleverd, ter kennis van Miles B.V. heeft gebracht, wordt de chauffeur geacht de zending binnen die termijn te hebben afgeleverd.

ARTIKEL 8. | BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

1.      De klant kan de gebruiksovereenkomst beëindigen door zich op de daartoe op het platform voorgeschreven wijze te deregistreren. In zodanig geval laat dat de verplichtingen van de klant uit reeds gesloten vervoersovereenkomsten onverlet.

2.      Een inbreuk door de klant op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of een toepasselijk wettelijk voorschrift, kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van de gebruiksovereenkomst. Voorts geldt dat indien de klant handelt in strijd met de letter of de geest van deze algemene voorwaarden, dan wel een juridisch risico of een risico van enige andere aard voor Miles B.V. optreedt als gevolg van het gebruik van het platform door de klant, dat Miles B.V. de gebruiksovereenkomst kan beëindigen.

3.      Miles B.V. is gerechtigd om de exploitatie van het platform om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving en op welk moment dan ook te beëindigen, hetgeen onverlet laat de verplichtingen van partijen die voortvloeien uit vervoersovereenkomsten die vóór beëindiging van de exploitatie van het platform reeds zijn gesloten.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID IN HET KADER VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

1.      Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Miles B.V., is elke aansprakelijkheid van Miles B.V. voor zowel directe als indirecte schade geleden in verband met het gebruik van het platform door de klant uitgesloten. In het bijzonder is Miles B.V. niet aansprakelijk voor schade zoals concreet voorzien in het overige van deze algemene voorwaarden en met name de volgende leden van dit artikel.

2.      Miles B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op het platform.

3.      Miles B.V. is te allen tijde gerechtigd het platform op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voor de klant voortvloeit.

4.      Miles B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant of derden verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

5.      Miles B.V. spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het platform te optimaliseren. Echter kan Miles B.V. niet garanderen dat de voorzieningen van het platform onbeperkt beschikbaar zijn en steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Miles B.V. ter zake is uitgesloten.

6.      Miles B.V. is te allen tijde bevoegd het platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht ten aanzien van onderhoud, upgrades, noodreparaties, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van het platform of servers van Miles B.V. dan wel derden waarvan Miles B.V. gebruik maakt. Alle aansprakelijkheid van Miles B.V. als gevolg van tijdelijke ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van het platform is uitgesloten.

7.      Miles B.V. is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het platform of servers van Miles B.V. dan wel derden schade aanrichten aan de hard- of software van de klant.

8.      Indien het platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of koppelingen naar de websites of toepassingen van derden, is Miles B.V. nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of toepassingen.

9.      Miles B.V. spant zich naar alle redelijkheid in het platform en de overige systemen van Miles B.V. te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Miles B.V. is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, echter nimmer aansprakelijk voor schending van privacy- of eigendomsrechten van de klant door derden.

10.  De klant is jegens Miles B.V. aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het middels de systemen van Miles B.V. verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van het platform of onderdelen daarvan beïnvloeden. De klant is voorts aansprakelijk voor alle kosten die Miles B.V. als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat zij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan.

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het platform, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten, behoren toe aan Miles B.V. dan wel haar licentiegevers. Het is de klant verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van het platform.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

1.      Klachten van de klant over de dienstverlening van Miles B.V. dienen binnen bekwame tijd nadat de klant de gronden die aanleiding tot de klacht gaven, heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Miles B.V.

2.      Bij Miles B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3.      Indien de klacht over de dienstverlening van Miles B.V., ingediend door een klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

1.      Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voorvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.      Miles B.V. is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing met inachtneming van een termijn van een maand na bekendmaking daarvan aan de klant. Indien de klant de gewijzigde algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient hij het gebruik van het platform te staken door zich op de daartoe voorgeschreven wijze van het platform te deregistreren.

3.      In geval tussen partijen een gerechtelijk geschil mocht ontstaan, zullen partijen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

4.      Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Miles B.V. aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.